Category: gemeente


Omdat de Provincie Flevoland toch besluiten moet nemen wie er met miljoenen subsidie door mogen, is nu bekend wat er met ‘Almere Smart Society’ gaat gebeuren. Er komt een ‘innovatiefabriek’: Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere.

Het platform ‘Almere Smart Society’ wordt aan twee ondernemers cadeau gedaan, althans daar lijkt het op. In het projectplan wordt meermaals de term ‘voor burgers’ gebruikt maar mij is niet duidelijk waar de burger precies met ideeën terecht kan zonder €15.000 mee te nemen.

Bovendien ALLE gegenereerde data valt in handen van twee ondernemers, zorginstellingen en de gemeente,… FOUT, data moet eigendom zijn/worden van de BURGER !

Projectplan ‘Innovatiefabriek’ in PDF (opent direct): http://z.dial.nl/1uMXrC8

Advertenties

HP Darcy volgt reallife raadsvergadering in SecondLife

Met een financiële bijdrage vanuit Europa (CIP Programma) wordt een in Engeland ontwikkeld systeem om digitaal informele en formele zorgers te ondersteunen getransformeerd naar de Nederlandse situatie zodat het ook hier kleinschalig kan worden getest door de beoogde toekomstige eindgebruikers binnen vier gemeenten: Kerkrade, Rotterdam (deelgemeente IJsselmonde), Alphen aan den Rijn en Almere. Start 1 januari 2012, doorlooptijd 3 jaar. Andere partners komen uit Griekenland, Spanje en Ierland. Birmingham in de UK is projectleider.

Het gaat om het (lokaal) bijstaan en trainen van mantelzorgers en formele zorgers zodat ze vervolgens zelf de antwoorden en kennis kunnen vinden die ze zoeken in het kader van hun taak. Hierbij zal de nadruk liggen op de het gebruik van digitale bronnen en methoden: hoe deze te gebruiken om de broodnodige kennis, antwoorden, informatie te kunnen opvragen/vinden die zij nodig hebben. De training en ondersteuning is eerder in Birmingham ontwikkeld, voorbereid en getest met Engelse internet toepassingen. Deze zullen worden aangepast aan de Nederlandse situatie gedurende het Discover project. Daarvoor worden nu partners gezocht in Nederland. Na de ontwikkeling en implementatie moet dit ‘Discover product’ over 3 jaar klaar zijn om op ‘de’ markt gezet te worden.

Achtergrond
Mantelzorgers kunnen gevoelens van isolatie ervaren, omdat ze minder deel uitmaken van een professionele gemeenschap ten opzichte van bijvoorbeeld, personeel in een verzorgingshuis. Zij zullen wegen moeten vinden om antwoorden te krijgen op zorgvragen of om psychologische ondersteuning te krijgen die hen helpt hun rol te vervullen. Online informatie, advies en begeleiding en toegang tot een gemeenschap van collega’s en experts kunnen helpen, maar alleen als het gemakkelijk bereikbaar is en op een manier is georganiseerd die goedkoop, intuïtief en gemakkelijk te begrijpen is.

Zowel professionele als mantelzorgers hebben zeer beperkte digitale vaardigheden. Dit wijt men zelf aan de bestaande beperkingen in tijd, middelen, leeftijd, en capaciteit. Ze zijn blijkbaar niet goed in staat om aan te sluiten bij de zogenaamde digitale revolutie. Verzorgers, en degenen die zij verzorgen, maken dus relatief weinig gebruik van de nieuwe en de opkomende sociale media, internet, video-conferencing en sociale netwerken voor hun wederzijds voordeel in te zetten. Ook het gebruik van nieuwe digitale apparaten, zoals digitale tv, touchscreens, smartphones en gamesconsoles is niet vanzelfsprekend.

Om te profiteren van deze nieuwe mogelijkheden, moeten verzorgers digitale vaardigheden ontwikkelen. In deze context wordt ook wel gesproken over digitale geletterdheid, dat wil zeggen, het effectief en efficiënt kunnen zoeken naar informatie, het vermogen om te analyseren en valideren van zoekresultaten, het vermogen meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren, kennis van de netiquette voor leren op afstand (bijvoorbeeld volg op het scherm presentaties, vragen stellen via chat kamers en luisteren / praten met een mentor). Bovendien kunnen verzorgers, als ze volledig begrip hebben van de nieuwe en de opkomende digitale technologieën, hiervan gebruik maken door op een creatieve manier de sociale integratie te verhogen voor diegenen waarvoor zij zorgen. Tegelijkertijd vergroten zij de eigen kansen in een professionele carrière.

Het Concept
DISCOVER zal zich richten op het realiseren van de volgende zaken:

 • een unieke toegangspoort tot e-learning van digitale vaardigheden en zorg-vaardigheden (beide zijn expliciet verweven in alle aspecten van de opleiding);
 • toegang tot instrumenten om de zorg beter te managen;
 • Toegang tot communicatiesystemen waarbij,
 • de mogelijkheid wordt gegeven om gegevens in te voeren in digitale gezondheidssystemen
 • de mogelijkheid bestaat online de familie op de hoogte te houden.
 • Toegang tot reeds bestaande informatie via één-loket
 • Toegang tot ondersteunende netwerken in elk land waar DISCOVER wordt ingezet.

DISCOVER streeft naar het verbeteren van de digitale vaardigheden van de mantelzorgers, het ondersteunen van hun mogelijkheden tot digitaal communiceren, zelf-leren en ondersteuning met behulp van een web-based leeromgeving.
Linea Nova is verantwoordelijk voor de technische implementatie in Nederland. Bij “uitrol” in Nederland zal aan een en ander een eigen karakter worden gegeven door de virtuele wereld VayaV hierbij te betrekken.
VayaV is een 3D virtuele wereld waarin met name ouderen en mantelzorgers elkaar kunnen treffen. Het gehele project omvat meer dan techniek.

VayaV levert de volgende projectonderdelen:

technisch ondersteuning

 • delen van de technische infrastructuur
 • helpdesk
 • praktische inhoudelijke ondersteuning bij de samenstelling van gebruikersgroepen
 • het (tijdelijk) on-the-spot begeleiden daarvan
 • het ondersteunen van vrijwilligers op het terrein van het (uit)bouwen van de virtuele omgeving en het on-the-spot ondersteunen bij de verwerkelijking van groepsplannen.
 • het aanbieden van diensten/ producten/ dienstverleningsvormen binnen de gecreëerde virtuele werelden en gericht op de veronderstelde behoeften en wensen van de leden van de verschillende gebruikersgroepen.

Het VayaV-platform is ontwikkeld op basis van voor ieder toegankelijke broncode en virtuele werelden. De toegang tot de virtuele VayaV-wereld geschiedt met een viewer die specifiek voor de doelgroep ontwikkeld wordt.

Ten behoeve van de ontwikkeling en exploitatie van VayaV is een cooperatie opgezet. Linea Nova is kernlid van de cooperatie, naast Welzorg en Astra-Com. Bijzondere leden van de cooperatie zijn de gemeenten Kerkrade, Almere en Rotterdam.

Vanaf april 2013 zullen binnen deze gemeenten groepen worden opgericht.

Bron: http://www.lineanova.nl

In de besluitvorming rond de Schaalsprong heeft de gemeenteraad moeite gehad zich krachtig op te stellen, zowel richting het college als richting de Almeerse bevolking. Dat concluderen prof. dr. Frank Hendriks en dr. Gerard Drosterij in hun boek ’De zucht naar goed bestuur in de stad’.

De auteurs analyseerden de Almeerse gemeenschap, de wijze waarop het bestuur en de politiek tot besluiten komen en de mate waarin de gemeenschap wordt betrokken bij de besluitvorming.
Ondanks de grote betrokkenheid van de gemeenteraad was de Schaalsprong volgens Hendriks en Drosterij een aangelegenheid van het college van burgemeester en wethouders en in het bijzonder wethouder Adri Duivesteijn. ’Zijn persoonlijke stijl, de complexiteit van het project en de grote belangen die erbij op het spel stonden, maakten dat de gemeenteraad geen stevig stempel heeft kunnen drukken op de afspraken die in het IAK (afspraken over de groei van Almere, red.) zijn gemaakt.’

De gemeenteraad heeft volgens de auteurs wel de bevolking opgezocht, maar nagelaten hun wensen en behoeften om te zetten in concrete afspraken. Ondertussen kon het college ongehinderd zijn gang gaan bij het vaststellen van het afsprakenakkoord (IAK) met provincie en het Rijk.

Desondanks heeft de politieke markt wel een belangrijke impuls gegeven aan het democratische debat over de toekomst van Almere. Niet alleen tussen raadsleden onderling, maar ook tussen raadsleden en de plaatselijke gemeenschap. Toch pleiten de auteurs voor maatschappelijke plekken in de stad, waar raadsleden hun oor te luister kunnen leggen bij de bevolking.

Bron: Almere Vandaag


Op donderdag 14 juni jongstleden heeft de Economic Development Board Almere (EDBA), vertegenwoordigd door haar voorzitter mevrouw Jorritsma, de heer Scholten (lid EDBA) en de heer Weyschedé (directeur EDBA), een intentieverklaring getekend met een aantal ondernemers voor de realisatie van een Farmaceutisch Diensten Centrum (FDC) in Almere. Deze groep ondernemers bestaat uit de heren Bos (Agile XS), Berkers (PB-groep) en haar adviseurs Nguyen (Dynatec), De Klaver (Black Box Logistics) en Veltmaat (HDMedi Europe).

De toenemende vergrijzing en daaraan gerelateerde zorgdruk, de jaarlijks oplopende kosten van de zorg en de trend van patiënt naar zorgconsument in Nederland hebben mede aanleiding geven tot de ontwikkeling van een nieuw initiatief in de zorg. Het FDC zal in Almere worden gevestigd en richt zich op de groothandelfunctie (inslag, opslag, orderpicken, expeditie), een Geneesmiddel Distributie Syteem voor het op patiëntniveau verpakken op slikmoment en Central Filling voor het op patiëntniveau verpakken als onderdeel van herhaalmedicatie-cyclus.

Het Consortium beoogt met het FDC een centre of excellence te realiseren door gebruikmaking van de allernieuwste technieken. Dat gaat over geautomatiseerde verpakkingsmachines en sorteermachines, maar ook de automatisering van de zorgdienstverleningsprocessen ten behoeve van het verstrekken van geneesmiddelen. Dat betreft ook de distributie tot aan de patiënt. Het Consortium bestaat uit partijen die allen op hun expertise gebied bereid zijn deze in te brengen om de dienstverlening van het FDC te kunnen waarborgen.

De gemeente Almere heeft de Economic Development Board Almere (EDBA) opgericht. De EDBA heeft als doelstelling activiteiten te initiëren, stimuleren en faciliteren die leiden tot een toename van 100.000 banen in Almere in 2030. Het oprichten van een FDC in Almere zal leiden tot een aanzienlijke toename van banen in Almere. In het eerste jaar zal het FDC direct aan 100 mensen hoogwaardige werkgelegenheid kunnen bieden omdat het Consortium reeds enkele toezeggingen heeft van potentiële klanten (apothekers, ziekenhuizen en zorginstellingen). Het FDC zal, na de opstartfase, voor 400.000 – 500.000 patiënten haar diensten kunnen aanbieden.

Het Consortium en de EDBA zijn geruime tijd met elkaar in gesprek over de plannen van het Consortium. Het Consortium heeft haar businesscase gepresenteerd in diverse gesprekken nader toegelicht. De EDBA heeft vertrouwen in de plannen van het Consortium en is derhalve bereid het consortium verder te ondersteunen.
Het Consortium maakt op korte termijn een keuze over het pand dat zij in Almere zal betrekken en zal hierbij door EDBA worden ondersteund.

’Duivesteijn en Visser bepalen wat er hier gebeurt’

Opvulling. Een afschietpop. De afgelopen week weggestuurde Almeerse wethouder Berdien Steunenberg was, zo oordelen kopstukken uit de polderstad, weliswaar ongeschikt en onhoudbaar bestuurder, haar vertrek onthult wel de werkelijke verhoudingen en krachten binnen het stadhuis. „Het is glashelder dat wethouders Adri Duivesteijn en Arno Visser de onderkoningen zijn van Almere. Zij bepalen wat er hier gebeurt”, stelt raadslid Toon van Dijk van de PVV.

„Natuurlijk was Berdien Steunenberg geen goede wethouder, maar het is publiek geheim dat het hier in Almere in feite alleen maar draait om Duivesteijn en Visser. Terwijl de stad steeds verder verslechtert en kampt met gigantische problemen, gaat vrijwel al het geld van de gemeente naar toekomstige ontwikkeling, of te wel: de portefeuille van PvdA’er Duivesteijn”, analyseert Van Dijk.

’Uitgefloten’ wethouder Berdien Steunenberg geofferd voor onderkoningen
Terwijl in de achterkamertjes van haar CDA/ChristenUnie-fractie afgelopen weekeinde werd gezocht naar een opvolger, likte de wereldberoemde fluitiste (bekend als Berdien Stenberg) in haar riante optrekje in Almere-Hout haar wonden: „Ik ben enerzijds geofferd om het college te redden, maar anderzijds vonden mannetjesputters Visser en Duivesteijn mij ook veel te lastig en mondig. Ik ben absoluut niet onder de indruk van ze. Ik heb voor volle concertzalen gestaan. Dan raak je echt niet meer van slag door zo’n amateuristische wanvertoning, zoals donderdagavond opgevoerd werd door de coalitie en de raad.”

Man en paard
’Het laatste avondmaal voor haar kruisiging’, zoals Steunenberg haar ontslag zelf noemde, duurde bovendien opvallend lang: „De wethouder werd door haar eigen coalitie op het schavot geplaatst, de strop omgehangen, maar vervolgens durfde niemand het valluik te openen”, schampert Van Dijk. „Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft zich al die tijd afzijdig gehouden, maar maakte een krampachtige indruk door te trachten de strontkar waarmee Steunenberg in haar afscheidspeech kwam, uit de openbaarheid te houden. In zo’n situatie moet je ook maar gewoon toestaan dat zij man en paard noemt.”

Hoewel het mislukte betaald parkeerbeleid in Almere Buiten formeel de genadeklap zou zijn, wisten vriend en vijand dat zij vroeg of laat zou sneuvelen: „Haar lot was in feite al bezegeld toen ze werd benoemd. Steunenberg was totaal niet capabel voor het wethouderschap. Als raadslid ontbrak het haar al aan dossierkennis en blufte ze zich door haar dossiers heen”, stelt GroenLinks-voorman Ruud Pet. „Echter, zij is ook slachtoffer geworden van haar ondankbare portefeuille. Tegen Duivesteijn en Visser, met hun Haagse bagage, heb je het als wethouder van een kleine coalitiepartij hoe dan ook zwaar.”

Pet vreest dan ook voor het lot van de opvolger van Steunenberg: „Tenzij het een ook een zwaargewicht uit Den Haag is, die het coalitieakkoord durft open te breken en bestand is tegen Duivesteijn en Visser.” PVV’er Van Dijk: „Wij hebben sterk de indruk er twee kampen zijn: Jorritsma, Visser en Duivesteijn tegen de overige coalitiegenoten.”

Bron: Telegraaf, 2 april 2012

Het jaarlijks jazz festival in Almere voor 2012 zal definitief niet plaatsvinden. Begin dit jaar is door Almere City Marketing de subsidie volledig ingetrokken. Hierdoor verviel de basis voor een voortzetting van het zelfstandig festival dat reeds meer dan 15 jaar bestaat.

Met de leiding van het Havenfestival en Almere City Marketing is in de afgelopen maanden gepoogd om het jazz festival in te passen bij het Havenfestival. Artistieke en financiële redenen zijn aanleiding geweest om in goed overleg te besluiten hieraan geen invulling te geven. Het bestuur van de stichting heeft derhalve met spijt moeten besluiten het festival voor 2012 te schrappen. Voor de jaren daarna zijn nog geen uitspraken gedaan.

De Jazz below the Sea Talent Award, die in januari jl. voor de 3e keer van start is gegaan, gaat wel door. Op 27 april vindt de finale plaats in Grand Café De Havenkom. De winnaar is een optreden beloofd op het jazz festival, hetgeen echter niet plaats vindt. In plaats daarvan wordt zal in goed overleg met omliggende steden plaats worden gezocht op andere festivals.

Oostvaarderswold
De afgeblazen plannen voor de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold dreigen steeds meer een financiële strop te worden voor Flevoland. De bestuursrechter in Zwolle bepaalde donderdag dat de provincie geen recht heeft op de 241 miljoen euro die door het Rijk beloofd zou zijn.

Bleker
Volgens Flevoland zou het 241 miljoen euro krijgen om Oostvaarderswold aan te leggen. Het Rijk bestrijdt dit en wil bovendien niet verder met het natuurgebied. Staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) hoeft hooguit 81 miljoen euro bij te dragen, maar Flevoland stak al bijna 140 miljoen euro in de voorbereidingen voor het gebied.

Nergens op papier
Omdat door het geschil niet duidelijk was of de financiering rond het Oostvaarderswold wel zou rondkomen, verwees de Raad van State de plannen voor het natuurgebied tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold bij Zeewolde begin maart al naar de prullenbak. De rechtbank in Zwolle oordeelde donderdag dat nergens op papier staat dat Flevoland 241 miljoen euro zou krijgen en verwierp daarom het beroep van de provincie.

Ministerie is tevreden
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is tevreden over de uitspraak. Een zegsman geeft aan dat de gesprekken tussen vertegenwoordigers van het departement en de provincie om uit de ontstane impasse te komen nog volop gaande zijn. Voor wat betreft de onderhandelingspositie van Flevoland na de uitspraak, maakt gedeputeerde Marc Witteman zich nog geen grote zorgen. ‘Wat ik belangrijk vind, is dat Henk Bleker heeft aangegeven dat er een nette oplossing komt. Hoewel ik me wel begin af te vragen wat die nette oplossing zal zijn.’

Met de tweede negatieve uitspraak voor de provincie Flevoland binnen 3 weken, gaat maart de boeken in als een zeer teleurstellende maand. ‘Dit is er eentje die we niet snel zullen vergeten’, aldus Witteman. ‘Opnieuw is er een rechter die bevestigt dat bestuurlijke afspraken niet veel meer waard zijn.’

Bron: BB

Vrijplaats banner

Ik denk van wel. Momenteel heeft Almere twee fora: Dichtbij.nl en Omroepflevoland.nl. Helaas bij Dichtbij is mij de toegang ontzegd en ben ik op IP-adres geblokkeerd. Ik kan er nog wel in, maar dan moet ik onder een valse naam schrijven en dat wil ik niet: ik schrijf graag onder mijn eigen naam, Peter Aggenbach. De reden van de ban is onterecht, maar discussie erover is niet mogelijk en dat komt weer omdat Dichtbij gemodereerd wordt door kinderen zonder ook maar een greintje ervaring met fora.

Ook bij Omroep Flevoland kun je niet zeggen wat je wilt. Een link in je bericht resulteert in verwijdering van je bijdrage. Ook is de kleinste op- of aanmerking omtrent Omroep Flevoland en hun activiteiten in de regio reden om je stuk te deleten. Daarnaast worden de bijdragen op de website niet gearchiveerd maar na een paar weken gedelet: dat is zonde van al je tijd. Eigenlijk zijn beide organisaties niet in staat een forum goed te onderhouden, hebben er een hekel aan en gedragen zich zeer dictatoriaal naar hun forum deelnemers. Daar word je ziek van als deelnemer. Zou het hier wel goed komen: klik de banner!

Homeruskwartier, Almere Poort
Wie maakt de stad Almere? Dat is de centrale vraag tijdens de Architectuurmanifestatie Making Almere die van 21 april tot en met 29 juli 2012
in het stadshart van Almere plaats vindt. Making Almere is onderdeel van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: Making City.
Vanwege haar ambities om meer ruimte te geven aan nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en de plannen voor vergaande deregulering is Almere gevraagd een bijdrage te leveren aan de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) die deze editie in het teken staat van ‘stad maken’.

Een element uit de opgaven in Almere zal in de centrale tentoonstelling van de IABR in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) gepresenteerd worden. Het is de uitkomst van een onderzoek naar de doelstelling van 100.000 banen in Almere. Almere heeft – wil het zich tot ‘volledige stad’ ontwikkelen – sterk behoefte aan economie en aan een eigen arbeidsmarkt. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt door het bureau Zandbelt & Van den
Berg m.m.v. Go West houdt rekening met het feit dat in Almere en Flevoland ruimte is voor experiment en nieuwe ondernemingen. De resultaten van het onderzoek vinden ook hun weg naar de satelliettentoonstelling in Almere zelf: Making Almere. Hier komen echter nog veel meer aspecten aan de orde.

De jongste stad van Nederland laat zien wat ‘stad maken’ is. Vanaf de tekentafels in 1976 tot aan de recente wijken die door de bewoners zelf worden gebouwd. Van 21 april tot 29 juli 2012 is de Making Almere gevestigd in een winkel in City Mall Almere in het centrum van de stad. Een winkel waarin de bezoeker niks koopt, maar wel wat krijgt. Een doe-winkel waar men zelf aan de slag kan met de stad van de toekomst. Er is
immers nog veel stad te maken.

Architectuurmanifestatie Making Almere
Making Almere bevindt zich in het winkelhart van de stad en is dan ook zelf als winkel ingericht. De tentoonstelling brengt op een verrassende en toegankelijke manier de ommezwaai – van de door bestuurders en ontwerpers ingerichte stad naar een stad gemaakt door vele mensen – in beeld en werpt een blik in de toekomst van Almere

Daarnaast worden bezoekers uitgedaagd om ter plekke mee te denken, te ontwerpen en bij te dragen plannen aan de verdere ontwikkeling van de stad. Dit bijvoorbeeld door bij te dragen aan Gaming Oosterwold, een spel over het nog te ontwikkelen gebied Oosterwold in Almere Hout. Tijdens Making Almere wordt daadwerkelijk aan het Almere van de toekomst gebouwd. Daarmee is het een tentoonstelling die voortdurend verandert.
Tijdens Making Almere zullen ook veel verschillende presentaties, debatten en andere publieksbijeenkomsten over het maken van de stad georganiseerd worden.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk en leuk en leerzaam voor alle leeftijden.

De stad als tentoonstelling
Almere kent heel veel speciale architectuur en een bijzondere geschiedenis van (een nieuwe) stad maken. Veel gebouwen en plekken demonstreren dat en zijn het waard om te bezoeken. Gedurende de veertien weken van Making Almere staat elke week één gebouw, wijk of plek in de stad op een ludieke in de spotlight. Daarbij staat telkens de vraag: ‘wie maakt de stad?’ centraal.

Met een speciaal voor Making Almere ontwikkelde smartphone applicatie (gratis te downloaden) of een handzame catalogus kan de bezoeker de stad verkennen. Elke zaterdag zijn er rondleidingen onder begeleiding van gespecialiseerde gidsen.

Architectuurmanifestatie Making Almere
Van 21 april tot en met 29 juli 2012
Toegang is gratis.
Adres: Belfort 13, Almere
Voor het volledige programma, locatie, route en openingstijden: http://www.makingalmere.nl (omstreeks maart 2012 online).

Making Almere is onderdeel van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en wordt mogelijk gemaakt door het Rijk-regio programma RRAAM, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Almere en Almere City Marketing (ACM) Het International New Town Institute (INTI) is curator van Making Almere.

 

“van gebakken lucht naar nuchtere Hollandsche zuinigheid”

Het duurzaamheidsbeleid in Almere is de PVV al jaren een doorn in het oog, en met name die vreselijke Almere Principles. Dit links boekwerkje van wethouder Adri Duivesteijn is een lofzang op de achterhaalde jaren ’70 droom van de ideale maakbare samenleving, en gevuld met wollige prietpraat en onrealistisch wensdenken.

De burgers van Almere hebben behoefte aan wat beters.

“Het Doe-Eens-Normaal Manifest (PDF) is de visie van de PVV over hoe de politiek om moet gaan met de ontwikkeling van de stad de komende jaren en hoe daar met een blik van nuchtere Hollandsche zuinigheid tegenaan gekeken moet worden”, aldus raadslid Remco Gommers. Als het aan het college en de coalitiepartijen ligt moet Almere geforceerd groeien, via de Schaalsprong. En deze groei moet vooral duurzaam zijn op de linkse manier. Dus veel rapportjes, praatclubs en duurzaamheidswinkels. En bakken met geld uitgeven aan klimaathysterie en onbewezen theorieën.

De PVV stelt daar tegenover een realistische visie, die vooral uitgaat van een pragmatische instelling. Het bestuur van de stad is er eerst en vooral om de burger te dienen, en niet om deze continu met een opgeheven vingertje de les proberen te lezen.

De groei van de stad moet het gevolg zijn van de behoefte van de stad en inwoners zelf, en niet een kunstmatig doel waar vooral bestuurders beter van worden en omringende steden helpt hun problemen hier te dumpen. En het milieubeleid van de gemeente moet vooral de lokale problemen aanpakken op een realistische en nuchtere manier, zonder allerlei hoogdravende hosanna-ideeën en torenhoge kosten voor de burgers van Almere.

U kunt het Manifest hier online lezen, en via deze link (PDF) kunt U het downloaden.

%d bloggers liken dit: