Category: werken


pilot informatieservice door de nieuwe bibliotheek

Almere, 24 april – Hoe fijn is het om aan een korte pilot mee te doen die nauwelijks tijd en moeite kost en gerichte vakinformatie oplevert? Dat is in het kort de omschrijving van een pilot van de nieuwe bibliotheek waar ZZP-ers die in het onderwijs of de zorg werken aan mee kunnen doen.

Flevolandse betrokkenheid
Met deze pilot willen we onderzoeken of het mogelijk is een levensvatbare vakinhoudelijke informatieservice op te zetten die individueel maatwerk levert. Informatie uit zeer uiteenlopende digitale bronnen wordt gebundeld en als individueel maatwerk, aantrekkelijk gepresenteerd, geleverd.

Voor deze pilot zoeken wij deelnemers die werken in het onderwijs of de zorg. De pilot start half mei en duurt maximaal zes weken. Na de start ontvangt u geregeld uw eigen nieuws. We vragen u hier feedback op te geven. Gedurende de pilot bent u maximaal een half uurtje per week kwijt.

Tijdens de pilot willen we:
1. inzicht krijgen in vakinhoudelijke informatiebehoefte van de deelnemers
2. aan de hand van de informatiebehoefte gebruikersprofielen opstellen
3. digitale levering van informatie uitproberen en evalueren

Wanneer wij deze service definitief aanbieden kunt u, als deelnemer aan de pilot, gedurende een bepaalde periode, tegen aantrekkelijke voorwaarden gebruik maken van deze service.

Met deze pilot willen we de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) van de nieuwe bibliotheek verder ontwikkelen en verbeteren. De WSF is een plusfunctie die aan slechts veertien bibliotheken in Nederland is toebedeeld. Met ‘plus’ wordt bedoeld dat het om informatie gaat, die verder reikt dan het basisaanbod van een openbare bibliotheek.

Heeft u interesse om aan deze pilot mee te doen? Of kunt u ons in contact brengen met mogelijk geïnteresseerden? Mail of bel naar Roy Paes: info@plusbibliotheekflevoland.nl of 036 5486041.

Advertenties


Een nieuwe stad maak je niet zomaar. Almere, een van de meest smaakmakende voorbeelden, heeft bijzondere kwaliteiten. Het is een stad met veel groen en water. Waarom is Almere dan toch zo weinig populair? De problemen van de stad zijn onlangs beschreven in deze krant. ‘Almere raakt achterop’, was de conclusie. De stad moet groeien naar 350.00 inwoners, maar dat proces is bijna tot stilstand gekomen.

De grondleggers van de stad waren bevlogen mensen die geheel in de geest van de tijd in één keer een totaalplan ontwierpen op basis van toen heersende opvattingen – en daar begint het probleem. Tegelijkertijd biedt dit hoop: de fout kan hersteld worden.

Autostad
Almere is sociaal economisch ‘gebruiksdood’ gemaakt. De stad is gebouwd met een stringente scheiding van verkeerssoorten en -functies. In eindeloze wijken werden huizen gebouwd die bijna allemaal hetzelfde zijn.

Ondanks het enorm fiets- en groenareaal is Almere een autostad geworden. De straten zijn stil. De bedrijfsgebieden zijn niet aantrekkelijk voor voorzieningen en diensten die afhankelijk zijn van flinke bezoekersaantallen. De stadscentra zijn te duur en slecht verbonden met de woongebieden.

Geïsoleerde wijken
Als gevolg van dit alles voorziet Almere niet genoeg in de behoeften van zijn bewoners. De stations staan niet op een logische plek, de buurten liggen zo geïsoleerd dat je de weg ernaartoe alleen begrijpt als je er woont. De bewoners zouden wel gebruik willen maken van de groengebieden maar ook die zijn slecht bereikbaar. Uit onderzoek blijkt dat ouders in Almere samen honderdduizenden autokilometers per week rijden voor het brengen en halen van kinderen van en naar sport.

Almere zegt een stad te zijn maar is eigenlijk een verzameling dorpen zonder kritische massa, zonder goede stedelijke interne relaties en voorzieningen. De stad is daarmee niet interessant en populair genoeg voor mensen die kwaliteit willen en daar ook geld voor over hebben. Dat maakt de stad goedkoop. Tegelijkertijd is de stad nauwelijks in staat het onderhoud van het uitgebreide publieke domein op te brengen.

Fouten in het ontwerp
Dat Almere niet meer groeit, ligt niet per se aan de crisis op de woningmarkt, maar is in feite het gevolg van fouten in het ontwerp. De beoogde ‘schaalsprong’ naar 350.000 inwoners is zelfs een bedreiging. Het zou de bestaande stad verder uithollen. De nieuw te ontwikkelen gebieden krijgen betere condities, en een betere mix van woonvormen.

Niet uitbreiden maar intensiveren
Een nieuwe stad maak je niet zomaar: die moet ontstaan vanuit een bewust proces van veranderen, aanpassen en flexibel zijn. Toch zijn de kansen voor Almere groot. Maar dat betekent dat je visie, durf en toewijding moet hebben.

Dus niet het bestaande uitbreiden, maar intensiveren. Het betekent meer draagvlak zoeken voor winkels en bedrijven in nieuwe verbindingsstraten die de wijken en de centra daadwerkelijk met elkaar verbinden. Het betekent dat bussen, auto’s en fietsers weer over dezelfde weg rijden en samen het publiek domein gebruiken.

Almere zou vooral het eigenbelang van bewoners moeten inzetten om de stad te veranderen: zij moeten een actieve en sturende rol krijgen in het veranderingsproces, iets wat nu nog veel weerstand oproept bij het gemeentebestuur.

Als dit allemaal gebeurt en het bestaande Almere 30.000 mensen meer telt en nieuwe voorzieningen en werkgelegenheid biedt, wordt Almere een stad van betekenis. Ook voor zijn huidige bewoners en gebruikers.

Dan willen mensen er graag wonen – want de potenties in die polder zijn enorm.

Peter de Bois, lector Hogeschool van Amsterdam − 01/08/12


Op donderdag 14 juni jongstleden heeft de Economic Development Board Almere (EDBA), vertegenwoordigd door haar voorzitter mevrouw Jorritsma, de heer Scholten (lid EDBA) en de heer Weyschedé (directeur EDBA), een intentieverklaring getekend met een aantal ondernemers voor de realisatie van een Farmaceutisch Diensten Centrum (FDC) in Almere. Deze groep ondernemers bestaat uit de heren Bos (Agile XS), Berkers (PB-groep) en haar adviseurs Nguyen (Dynatec), De Klaver (Black Box Logistics) en Veltmaat (HDMedi Europe).

De toenemende vergrijzing en daaraan gerelateerde zorgdruk, de jaarlijks oplopende kosten van de zorg en de trend van patiënt naar zorgconsument in Nederland hebben mede aanleiding geven tot de ontwikkeling van een nieuw initiatief in de zorg. Het FDC zal in Almere worden gevestigd en richt zich op de groothandelfunctie (inslag, opslag, orderpicken, expeditie), een Geneesmiddel Distributie Syteem voor het op patiëntniveau verpakken op slikmoment en Central Filling voor het op patiëntniveau verpakken als onderdeel van herhaalmedicatie-cyclus.

Het Consortium beoogt met het FDC een centre of excellence te realiseren door gebruikmaking van de allernieuwste technieken. Dat gaat over geautomatiseerde verpakkingsmachines en sorteermachines, maar ook de automatisering van de zorgdienstverleningsprocessen ten behoeve van het verstrekken van geneesmiddelen. Dat betreft ook de distributie tot aan de patiënt. Het Consortium bestaat uit partijen die allen op hun expertise gebied bereid zijn deze in te brengen om de dienstverlening van het FDC te kunnen waarborgen.

De gemeente Almere heeft de Economic Development Board Almere (EDBA) opgericht. De EDBA heeft als doelstelling activiteiten te initiëren, stimuleren en faciliteren die leiden tot een toename van 100.000 banen in Almere in 2030. Het oprichten van een FDC in Almere zal leiden tot een aanzienlijke toename van banen in Almere. In het eerste jaar zal het FDC direct aan 100 mensen hoogwaardige werkgelegenheid kunnen bieden omdat het Consortium reeds enkele toezeggingen heeft van potentiële klanten (apothekers, ziekenhuizen en zorginstellingen). Het FDC zal, na de opstartfase, voor 400.000 – 500.000 patiënten haar diensten kunnen aanbieden.

Het Consortium en de EDBA zijn geruime tijd met elkaar in gesprek over de plannen van het Consortium. Het Consortium heeft haar businesscase gepresenteerd in diverse gesprekken nader toegelicht. De EDBA heeft vertrouwen in de plannen van het Consortium en is derhalve bereid het consortium verder te ondersteunen.
Het Consortium maakt op korte termijn een keuze over het pand dat zij in Almere zal betrekken en zal hierbij door EDBA worden ondersteund.

Vrijplaats banner

Ik denk van wel. Momenteel heeft Almere twee fora: Dichtbij.nl en Omroepflevoland.nl. Helaas bij Dichtbij is mij de toegang ontzegd en ben ik op IP-adres geblokkeerd. Ik kan er nog wel in, maar dan moet ik onder een valse naam schrijven en dat wil ik niet: ik schrijf graag onder mijn eigen naam, Peter Aggenbach. De reden van de ban is onterecht, maar discussie erover is niet mogelijk en dat komt weer omdat Dichtbij gemodereerd wordt door kinderen zonder ook maar een greintje ervaring met fora.

Ook bij Omroep Flevoland kun je niet zeggen wat je wilt. Een link in je bericht resulteert in verwijdering van je bijdrage. Ook is de kleinste op- of aanmerking omtrent Omroep Flevoland en hun activiteiten in de regio reden om je stuk te deleten. Daarnaast worden de bijdragen op de website niet gearchiveerd maar na een paar weken gedelet: dat is zonde van al je tijd. Eigenlijk zijn beide organisaties niet in staat een forum goed te onderhouden, hebben er een hekel aan en gedragen zich zeer dictatoriaal naar hun forum deelnemers. Daar word je ziek van als deelnemer. Zou het hier wel goed komen: klik de banner!

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het provinciale inpassingsplan vernietigd dat de aanleg van het OostvaardersWold mogelijk maakt. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (7 maart 2012). Tegen het plan van de provincie Flevoland waren veertien agrarische bedrijven en particulieren en de Land- en Tuinbouworganisatie in beroep gekomen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Met de aanleg van het OostvaardersWold worden twee grote natuurgebieden met elkaar verbonden, het Natura 2000-gebied de Oostvaardersplassen en het Horsterwold bij Zeewolde.

De Raad van State is van oordeel dat de financiële uitvoerbaarheid van het plan onvoldoende is onderbouwd. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie zou in eerste instantie een bedrag van € 240 miljoen bijdragen aan de totale kosten van het project. In een brief van 20 oktober 2010 heeft staatssecretaris Bleker de provincie Flevoland echter laten weten dat in het kader van de bezuinigingen, uitgaven die na de datum van de brief worden gedaan, niet meer door het Rijk worden gefinancierd. Afgaande op de € 108 miljoen die de provincie op dat moment al had uitgegeven voor de aanleg van OostvaardersWold, betekent dit dat een bedrag van € 132 miljoen niet is gedekt. Naar het oordeel van de Raad van State heeft de provincie ‘niet aannemelijk gemaakt dat dit bedrag uit de eigen middelen kan worden betaald of dat andere (markt)partijen de realisering van het plan in zoverre op zich willen nemen’. Het bedrag maakt bovendien een ‘aanmerkelijk deel uit van de totale begrote uitgaven van ongeveer € 400 miljoen’.

Het inpassingsplan maakt het mogelijk ongeveer 1.800 hectare landbouwgebied om te vormen tot natuur. Hiermee wil de provincie Flevoland een 15.000 hectare groot aaneengesloten natuurgebied van internationale betekenis tot stand brengen.

Ik denk van wel. Momenteel heeft Almere twee fora: Dichtbij.nl en Omroepflevoland.nl. Helaas bij Dichtbij is mij de toegang ontzegd en ben ik op IP-adres geblokkeerd. Ik kan er nog wel in, maar dan moet ik onder een valse naam schrijven en dat wil ik niet: ik schrijf graag onder mijn eigen naam, Peter Aggenbach. De reden van de ban is onterecht, maar discussie erover is niet mogelijk en dat komt weer omdat Dichtbij gemodereerd wordt door kinderen zonder ook maar een greintje ervaring met fora. Ook bij Omroep Flevoland kun je niet zeggen wat je wilt. Een link in je bericht resulteert in verwijdering van je bijdrage. Ook is de kleinste op- of aanmerking omtrent Omroep Flevoland en hun activiteiten in de regio reden om je stuk te deleten. Daarnaast worden de bijdragen op de website niet archiveert en dat is zonde van al je tijd. Eigenlijk zijn beide organisaties niet in staat een forum goed te onderhouden, hebben er een hekel aan en gedragen zich zeer dictatoriaal naar hun forum deelnemers. Daar word je ziek van als deelnemer. Zou het hier wel goed komen? 

“van gebakken lucht naar nuchtere Hollandsche zuinigheid”

Het duurzaamheidsbeleid in Almere is de PVV al jaren een doorn in het oog, en met name die vreselijke Almere Principles. Dit links boekwerkje van wethouder Adri Duivesteijn is een lofzang op de achterhaalde jaren ’70 droom van de ideale maakbare samenleving, en gevuld met wollige prietpraat en onrealistisch wensdenken.

De burgers van Almere hebben behoefte aan wat beters.

“Het Doe-Eens-Normaal Manifest (PDF) is de visie van de PVV over hoe de politiek om moet gaan met de ontwikkeling van de stad de komende jaren en hoe daar met een blik van nuchtere Hollandsche zuinigheid tegenaan gekeken moet worden”, aldus raadslid Remco Gommers. Als het aan het college en de coalitiepartijen ligt moet Almere geforceerd groeien, via de Schaalsprong. En deze groei moet vooral duurzaam zijn op de linkse manier. Dus veel rapportjes, praatclubs en duurzaamheidswinkels. En bakken met geld uitgeven aan klimaathysterie en onbewezen theorieën.

De PVV stelt daar tegenover een realistische visie, die vooral uitgaat van een pragmatische instelling. Het bestuur van de stad is er eerst en vooral om de burger te dienen, en niet om deze continu met een opgeheven vingertje de les proberen te lezen.

De groei van de stad moet het gevolg zijn van de behoefte van de stad en inwoners zelf, en niet een kunstmatig doel waar vooral bestuurders beter van worden en omringende steden helpt hun problemen hier te dumpen. En het milieubeleid van de gemeente moet vooral de lokale problemen aanpakken op een realistische en nuchtere manier, zonder allerlei hoogdravende hosanna-ideeën en torenhoge kosten voor de burgers van Almere.

U kunt het Manifest hier online lezen, en via deze link (PDF) kunt U het downloaden.

Mooimakerij, fabeltjes, halve waarheden, Pinokkio prikt ze door.

Wat is de bewering?
‘Onze inwoners zijn gemiddeld genomen tevredener over hun stad dan in de rest van Nederland.’

Wie zegt dat?
Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere.

Waar zegt ze dat?
In een interview met het weekblad Vrij Nederland, in het vierde nummer van dit jaar.

Hoe zat het ook alweer?
Almere had in januari ruim 193.000 inwoners en is een van de snelst groeiende steden van Nederland. Het is zelfs hard op weg om in de top-5 van Nederlands grootste gemeenten te komen.   Maar het imago van Almere is niet al te best. Nieuwbouw roept vooral associaties op met lelijkheid. En Almere is een jonge stad: de eerste woningen werden opgeleverd in 1976. Dat het in de polder ligt, helpt ook niet erg. Jorritsma, burgemeester sinds 2003, doet haar uiterste best om het imago van haar stad op te vijzelen. Juist omdat het een jonge stad is, kent het veel bijzondere moderne architectuur en het heeft een van de grootste winkelcentra van Nederland.

Maar zoals Jorritsma zelf ook in het interview zegt: mensen blijven Almere maar met Amsterdam vergelijken. ‘We lijken niet op Amsterdam en hebben ook totaal niet de ambitie om Amsterdam na te doen.’ Door die vergelijking met Amsterdam komt Almere er volgens haar altijd ‘hartstikke beroerd’ uit in onderzoeken.

Wat is waar?
Jorritsma baseert zich voor haar stelling op onderzoek dat is te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Daaruit blijkt dat wijkbewoners Almere gemiddeld een 7,1 geven, tegen Nederland gemiddeld een 6.9 Maar dit zijn cijfers uit 2009, niet erg actueel dus. We zoeken even verder.   Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft geen cijfers over hoe tevreden mensen zijn over hun stad. Dat zijn subjectieve gegevens, en die houdt het CBS niet bij.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft geen gegevens. Veel gemeenten laten zelf enquêtes uitvoeren om te meten hoe de inwoners van alles en nog wat ervaren.

We hebben de Atlas voor gemeentenerbij gepakt, waarin de vijftig grootste gemeenten op veertig punten zijn vergeleken. In de woonaantrekkelijkheidsindex 2010 stond Almere op de 40e plaats. En op de sociaal-economische index van de atlas staat Almere op de 25e plaats.

Ten slotte hebben we ook nog even naar het lijstje van Elsevier gekeken. Het tijdschrift maakt ieder jaar een overzicht van de beste gemeente van Nederland. Haren kwam in 2011 als beste woongemeente uit de bus, en Haarlem als beste grote gemeente. Almere bezet in de lijst van 418 gemeenten positie 331.   Eindoordeel We willen best geloven dat het prettig wonen is in Almere, maar om nu te zeggen dat de Almeerders blijer zijn over hun stad dan bijvoorbeeld Amsterdammers, Eindhovenaren of Groningers, nee.

Reactie
Gemeentewoordvoerder Peter Spek: ‘De mensen komen naar Almere voor de ruimte, een tuin voor en achter en een parkeerplaats voor de deur. Dat geeft een positieve score in onderzoeken. Of andere steden dezelfde vragen stellen aan hun inwoners, dat weet ik niet. Dus ik weet ook niet of het klopt. Maar Almeerders zijn wel heel tevreden.’

Bron De Pers, door: Merel van Leeuwen

Big data krijgt de ruimte in Almere

Met de start van het programma ‘Almere DataCapital’ sorteert Almere voor op de wereldwijde datagroei in de zorgsector. De enorme groei in ‘big data’ en de werkgelegenheidsdoelstelling van 100.000 nieuwe banen in 2030 vormen de grondslag voor dit programma van de Economic Development Board Almere.

Een wereldwijde trend is het ontstaan van ‘big data’: enorme verzamelingen gestructureerde, maar vooral ook ongestructureerde digitale gegevens, zoals hoge resolutie videobestanden en allerlei vormen van medisch (beeld)materiaal. De hoeveelheid digitale informatie verdubbelt wereldwijd elke achttien maanden.
De afgelopen vijf jaar is de hoeveelheid data bijna tien keer zo groot geworden. Een kwart hiervan komt uit de medische sector en het vraagt een andere benadering dan traditionele data.

Het programma Almere DataCapital leidt tot een ‘ecosysteem’ van mensen, energie, kennis en bedrijvigheid rondom een concentratie van duurzame datacenters voor grootschalige en moderne dataopslag, -distributie, en –verwerking voor de zorg en mogelijk andere sectoren. Binnen ziekenhuizen is de noodzaak aanwezig om de kosten van opslag en bewerking van data beheersbaar te houden. Alleen al door medische data gezamenlijk efficiënter op te slaan zijn miljoenen euro’s te besparen.

Daarnaast kan er een schat aan onderzoeksmateriaal beschikbaar komen door informatie eenvoudig maar ook volledig veilig met elkaar te delen. De beschikbare kennis die bij het opslaan van beeldmateriaal is opgedaan in de Nederlandse mediawereld is van grote waarde voor de zorgsector om nieuwe diensten te ontwikkelen en deze data voor research eenvoudig te ontsluiten.

Almere heeft een doelstelling van 100.000 nieuwe banen in 2030. De beoogde nieuwe werkgelegenheid door het programma Almere DataCapital wordt geschat op een aantal tussen de 2500 en 5000 banen. Deze komen met name uit de groei van bedrijven die diensten gaan aanbieden en afnemen, de kennisinstellingen en scholen die opleidingen verzorgen en de toeleveranciers.

Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter EDBA: “De EDBA heeft het initiatief genomen om een ecosysteem van kennis en bedrijvigheid te realiseren rondom de opslag, verwerking en bewerking van de enorme hoeveelheden data die op ons af komt. Dat doen we samen met alle betrokkenen uit de zorgsector, kennisinstellingen en de marktpartijen. Vanuit de markt is een eerste consortium van bedrijven bijeengebracht. In de zorgsector zijn we in gesprek met academische en algemene ziekenhuizen”.

De start is een aantal projecten voor het AMC, Research IT groepen en het Landelijk Borstkankeronderzoek in 2012. De verwachting is dat op korte termijn meerdere ziekenhuizen en marktpartijen zullen aansluiten. De eerste stap voor de lancering van Almere DataCapital in de zorgsector is de miniconferentie van 23 november over big data in de zorg.

http://www.almeredatacapital.nl
http://www.dutchhealthhub.nl

René Peeters

Soms duurt het even maar dan heb je ook wat. De virtuele eilanden van stg. Digitaal Almere (DIAL) staan er nu zo’n 18 maanden en nu blijkt dat er mensen zijn – die ertoe doen – in Almere met enige positieve interesse voor dit project. Zo heeft wethouder Peeters (D66) op twitter een toespeling (of is het een toezegging?), gemaakt in de orde van grote: “Zal het stimuleren @AlmereSmartCity: @renepeeters Virtual #Almere http://t.co/9XFqXIN is een prachtig project voor kinderen, dus onderwijs”. Kijken wat er nu gaat gebeuren?

Wethouder Peeters beklaagt zich momenteel in het openbaar dat er veel te weinig ICT gerelateerde projecten in het onderwijs in Almere draaien. Hij zegt ook dat het huidige onderwijs de leerlingen op dit gebied niet bij kunnen houden. Toen hij deze website en http://www.dial.nl tegenkwam in zijn zoektocht naar oplossingen voor de Almeerse problemen maakt hij blijkbaar de rekensom: 1+1=2. Almere is op zoek naar duurzame initiatieven. Ik durf de stelling aan dat Virtual Almere het duurzaamste initiatief van Almere is.

Virtual Almere staat al 18 maanden in de startblokken, de server is geupdate met de laatste releases, de server hangt – met dank aan Unet – aan een gesponsorde glasvezelverbinding: DIAL is er klaar voor (wordt vervolgt).

%d bloggers liken dit: