Tag Archive: Almere


HP Darcy volgt reallife raadsvergadering in SecondLife

Met een financiële bijdrage vanuit Europa (CIP Programma) wordt een in Engeland ontwikkeld systeem om digitaal informele en formele zorgers te ondersteunen getransformeerd naar de Nederlandse situatie zodat het ook hier kleinschalig kan worden getest door de beoogde toekomstige eindgebruikers binnen vier gemeenten: Kerkrade, Rotterdam (deelgemeente IJsselmonde), Alphen aan den Rijn en Almere. Start 1 januari 2012, doorlooptijd 3 jaar. Andere partners komen uit Griekenland, Spanje en Ierland. Birmingham in de UK is projectleider.

Het gaat om het (lokaal) bijstaan en trainen van mantelzorgers en formele zorgers zodat ze vervolgens zelf de antwoorden en kennis kunnen vinden die ze zoeken in het kader van hun taak. Hierbij zal de nadruk liggen op de het gebruik van digitale bronnen en methoden: hoe deze te gebruiken om de broodnodige kennis, antwoorden, informatie te kunnen opvragen/vinden die zij nodig hebben. De training en ondersteuning is eerder in Birmingham ontwikkeld, voorbereid en getest met Engelse internet toepassingen. Deze zullen worden aangepast aan de Nederlandse situatie gedurende het Discover project. Daarvoor worden nu partners gezocht in Nederland. Na de ontwikkeling en implementatie moet dit ‘Discover product’ over 3 jaar klaar zijn om op ‘de’ markt gezet te worden.

Achtergrond
Mantelzorgers kunnen gevoelens van isolatie ervaren, omdat ze minder deel uitmaken van een professionele gemeenschap ten opzichte van bijvoorbeeld, personeel in een verzorgingshuis. Zij zullen wegen moeten vinden om antwoorden te krijgen op zorgvragen of om psychologische ondersteuning te krijgen die hen helpt hun rol te vervullen. Online informatie, advies en begeleiding en toegang tot een gemeenschap van collega’s en experts kunnen helpen, maar alleen als het gemakkelijk bereikbaar is en op een manier is georganiseerd die goedkoop, intuïtief en gemakkelijk te begrijpen is.

Zowel professionele als mantelzorgers hebben zeer beperkte digitale vaardigheden. Dit wijt men zelf aan de bestaande beperkingen in tijd, middelen, leeftijd, en capaciteit. Ze zijn blijkbaar niet goed in staat om aan te sluiten bij de zogenaamde digitale revolutie. Verzorgers, en degenen die zij verzorgen, maken dus relatief weinig gebruik van de nieuwe en de opkomende sociale media, internet, video-conferencing en sociale netwerken voor hun wederzijds voordeel in te zetten. Ook het gebruik van nieuwe digitale apparaten, zoals digitale tv, touchscreens, smartphones en gamesconsoles is niet vanzelfsprekend.

Om te profiteren van deze nieuwe mogelijkheden, moeten verzorgers digitale vaardigheden ontwikkelen. In deze context wordt ook wel gesproken over digitale geletterdheid, dat wil zeggen, het effectief en efficiënt kunnen zoeken naar informatie, het vermogen om te analyseren en valideren van zoekresultaten, het vermogen meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren, kennis van de netiquette voor leren op afstand (bijvoorbeeld volg op het scherm presentaties, vragen stellen via chat kamers en luisteren / praten met een mentor). Bovendien kunnen verzorgers, als ze volledig begrip hebben van de nieuwe en de opkomende digitale technologieën, hiervan gebruik maken door op een creatieve manier de sociale integratie te verhogen voor diegenen waarvoor zij zorgen. Tegelijkertijd vergroten zij de eigen kansen in een professionele carrière.

Het Concept
DISCOVER zal zich richten op het realiseren van de volgende zaken:

 • een unieke toegangspoort tot e-learning van digitale vaardigheden en zorg-vaardigheden (beide zijn expliciet verweven in alle aspecten van de opleiding);
 • toegang tot instrumenten om de zorg beter te managen;
 • Toegang tot communicatiesystemen waarbij,
 • de mogelijkheid wordt gegeven om gegevens in te voeren in digitale gezondheidssystemen
 • de mogelijkheid bestaat online de familie op de hoogte te houden.
 • Toegang tot reeds bestaande informatie via één-loket
 • Toegang tot ondersteunende netwerken in elk land waar DISCOVER wordt ingezet.

DISCOVER streeft naar het verbeteren van de digitale vaardigheden van de mantelzorgers, het ondersteunen van hun mogelijkheden tot digitaal communiceren, zelf-leren en ondersteuning met behulp van een web-based leeromgeving.
Linea Nova is verantwoordelijk voor de technische implementatie in Nederland. Bij “uitrol” in Nederland zal aan een en ander een eigen karakter worden gegeven door de virtuele wereld VayaV hierbij te betrekken.
VayaV is een 3D virtuele wereld waarin met name ouderen en mantelzorgers elkaar kunnen treffen. Het gehele project omvat meer dan techniek.

VayaV levert de volgende projectonderdelen:

technisch ondersteuning

 • delen van de technische infrastructuur
 • helpdesk
 • praktische inhoudelijke ondersteuning bij de samenstelling van gebruikersgroepen
 • het (tijdelijk) on-the-spot begeleiden daarvan
 • het ondersteunen van vrijwilligers op het terrein van het (uit)bouwen van de virtuele omgeving en het on-the-spot ondersteunen bij de verwerkelijking van groepsplannen.
 • het aanbieden van diensten/ producten/ dienstverleningsvormen binnen de gecreëerde virtuele werelden en gericht op de veronderstelde behoeften en wensen van de leden van de verschillende gebruikersgroepen.

Het VayaV-platform is ontwikkeld op basis van voor ieder toegankelijke broncode en virtuele werelden. De toegang tot de virtuele VayaV-wereld geschiedt met een viewer die specifiek voor de doelgroep ontwikkeld wordt.

Ten behoeve van de ontwikkeling en exploitatie van VayaV is een cooperatie opgezet. Linea Nova is kernlid van de cooperatie, naast Welzorg en Astra-Com. Bijzondere leden van de cooperatie zijn de gemeenten Kerkrade, Almere en Rotterdam.

Vanaf april 2013 zullen binnen deze gemeenten groepen worden opgericht.

Bron: http://www.lineanova.nl

In de besluitvorming rond de Schaalsprong heeft de gemeenteraad moeite gehad zich krachtig op te stellen, zowel richting het college als richting de Almeerse bevolking. Dat concluderen prof. dr. Frank Hendriks en dr. Gerard Drosterij in hun boek ’De zucht naar goed bestuur in de stad’.

De auteurs analyseerden de Almeerse gemeenschap, de wijze waarop het bestuur en de politiek tot besluiten komen en de mate waarin de gemeenschap wordt betrokken bij de besluitvorming.
Ondanks de grote betrokkenheid van de gemeenteraad was de Schaalsprong volgens Hendriks en Drosterij een aangelegenheid van het college van burgemeester en wethouders en in het bijzonder wethouder Adri Duivesteijn. ’Zijn persoonlijke stijl, de complexiteit van het project en de grote belangen die erbij op het spel stonden, maakten dat de gemeenteraad geen stevig stempel heeft kunnen drukken op de afspraken die in het IAK (afspraken over de groei van Almere, red.) zijn gemaakt.’

De gemeenteraad heeft volgens de auteurs wel de bevolking opgezocht, maar nagelaten hun wensen en behoeften om te zetten in concrete afspraken. Ondertussen kon het college ongehinderd zijn gang gaan bij het vaststellen van het afsprakenakkoord (IAK) met provincie en het Rijk.

Desondanks heeft de politieke markt wel een belangrijke impuls gegeven aan het democratische debat over de toekomst van Almere. Niet alleen tussen raadsleden onderling, maar ook tussen raadsleden en de plaatselijke gemeenschap. Toch pleiten de auteurs voor maatschappelijke plekken in de stad, waar raadsleden hun oor te luister kunnen leggen bij de bevolking.

Bron: Almere Vandaag

De gemeente Almere heeft in een tijdsbestek van vijf jaar ruim 1,6 miljoen euro aan wachtgeld uitgegeven. Dit blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door dichtbij. Tussen 2006 en mei 2010 gaf Almere in totaal 1.613.894,45 euro uit aan wachtgelden.

Het meeste wachtgeld ging binnen die vijf jaar naar ex-wethouder Heleen Visser-van der Weele (GroenLinks). Zij zat van 1990 tot 2002 in de gemeenteraad en was van 2002 tot en met 2006 wethouder. Visser-van der Weele ontving tussen 2006 en mei 2010 in totaal 283.066,24 euro aan wachtgeld.

Het minste wachtgeld werd uitgekeerd aan ex-wethouder Dick Bos (VVD). Het gaat hier om een bedrag van 17.481,76 euro voor alleen het jaar 2006.

Van de jaren 2006 tot en met 2010, maakten in 2006 de meeste mensen gebruik van een wachtgeldregeling van de gemeente Almere. Er werd in dat jaar een totaalbedrag van 443.723,80 euro uitgekeerd aan tien ex-bestuurders. Het jaar daarop, in 2007, werd het hoogste bedrag uitgekeerd. Er werd toen 484.045,87 euro uitgegeven aan wachtgelden voor acht mensen.
Het jaar 2009 was relatief gezien het duurste jaar. Over vier ex-bestuurders is er een totaalbedrag uitgekeerd van ruim drie ton.

Andere ex-bestuurders die tussen 2006 en mei 2010 wachtgeld ontvingen zijn onder andere Arie-Willem Bijl (PvdA), Rita van Ling (GroenLinks), de huidige burgemeester van Lisse: Lies Spruit (PvdA), Wim Faber (CDA) en Henk Smeeman (VVD).

Wachtgeld is een bedrag dat ex-politici of -bestuurders ontvangen na ontslag of het eindigen van het werk als bestuurder, bijvoorbeeld wethouder. De hoogte van het wachtgeld is onder andere afhankelijk van de termijnen, de leeftijd en omstandigheden. Er is soms onduidelijkheid over de uitkering van wachtgeld. Een ex-bestuurder kan maximaal vier jaar wachtgeld ontvangen.

Recentere cijfers waren nog niet beschikbaar. Bron: Almere Dichtbij


Een nieuwe stad maak je niet zomaar. Almere, een van de meest smaakmakende voorbeelden, heeft bijzondere kwaliteiten. Het is een stad met veel groen en water. Waarom is Almere dan toch zo weinig populair? De problemen van de stad zijn onlangs beschreven in deze krant. ‘Almere raakt achterop’, was de conclusie. De stad moet groeien naar 350.00 inwoners, maar dat proces is bijna tot stilstand gekomen.

De grondleggers van de stad waren bevlogen mensen die geheel in de geest van de tijd in één keer een totaalplan ontwierpen op basis van toen heersende opvattingen – en daar begint het probleem. Tegelijkertijd biedt dit hoop: de fout kan hersteld worden.

Autostad
Almere is sociaal economisch ‘gebruiksdood’ gemaakt. De stad is gebouwd met een stringente scheiding van verkeerssoorten en -functies. In eindeloze wijken werden huizen gebouwd die bijna allemaal hetzelfde zijn.

Ondanks het enorm fiets- en groenareaal is Almere een autostad geworden. De straten zijn stil. De bedrijfsgebieden zijn niet aantrekkelijk voor voorzieningen en diensten die afhankelijk zijn van flinke bezoekersaantallen. De stadscentra zijn te duur en slecht verbonden met de woongebieden.

Geïsoleerde wijken
Als gevolg van dit alles voorziet Almere niet genoeg in de behoeften van zijn bewoners. De stations staan niet op een logische plek, de buurten liggen zo geïsoleerd dat je de weg ernaartoe alleen begrijpt als je er woont. De bewoners zouden wel gebruik willen maken van de groengebieden maar ook die zijn slecht bereikbaar. Uit onderzoek blijkt dat ouders in Almere samen honderdduizenden autokilometers per week rijden voor het brengen en halen van kinderen van en naar sport.

Almere zegt een stad te zijn maar is eigenlijk een verzameling dorpen zonder kritische massa, zonder goede stedelijke interne relaties en voorzieningen. De stad is daarmee niet interessant en populair genoeg voor mensen die kwaliteit willen en daar ook geld voor over hebben. Dat maakt de stad goedkoop. Tegelijkertijd is de stad nauwelijks in staat het onderhoud van het uitgebreide publieke domein op te brengen.

Fouten in het ontwerp
Dat Almere niet meer groeit, ligt niet per se aan de crisis op de woningmarkt, maar is in feite het gevolg van fouten in het ontwerp. De beoogde ‘schaalsprong’ naar 350.000 inwoners is zelfs een bedreiging. Het zou de bestaande stad verder uithollen. De nieuw te ontwikkelen gebieden krijgen betere condities, en een betere mix van woonvormen.

Niet uitbreiden maar intensiveren
Een nieuwe stad maak je niet zomaar: die moet ontstaan vanuit een bewust proces van veranderen, aanpassen en flexibel zijn. Toch zijn de kansen voor Almere groot. Maar dat betekent dat je visie, durf en toewijding moet hebben.

Dus niet het bestaande uitbreiden, maar intensiveren. Het betekent meer draagvlak zoeken voor winkels en bedrijven in nieuwe verbindingsstraten die de wijken en de centra daadwerkelijk met elkaar verbinden. Het betekent dat bussen, auto’s en fietsers weer over dezelfde weg rijden en samen het publiek domein gebruiken.

Almere zou vooral het eigenbelang van bewoners moeten inzetten om de stad te veranderen: zij moeten een actieve en sturende rol krijgen in het veranderingsproces, iets wat nu nog veel weerstand oproept bij het gemeentebestuur.

Als dit allemaal gebeurt en het bestaande Almere 30.000 mensen meer telt en nieuwe voorzieningen en werkgelegenheid biedt, wordt Almere een stad van betekenis. Ook voor zijn huidige bewoners en gebruikers.

Dan willen mensen er graag wonen – want de potenties in die polder zijn enorm.

Peter de Bois, lector Hogeschool van Amsterdam − 01/08/12


Op donderdag 14 juni jongstleden heeft de Economic Development Board Almere (EDBA), vertegenwoordigd door haar voorzitter mevrouw Jorritsma, de heer Scholten (lid EDBA) en de heer Weyschedé (directeur EDBA), een intentieverklaring getekend met een aantal ondernemers voor de realisatie van een Farmaceutisch Diensten Centrum (FDC) in Almere. Deze groep ondernemers bestaat uit de heren Bos (Agile XS), Berkers (PB-groep) en haar adviseurs Nguyen (Dynatec), De Klaver (Black Box Logistics) en Veltmaat (HDMedi Europe).

De toenemende vergrijzing en daaraan gerelateerde zorgdruk, de jaarlijks oplopende kosten van de zorg en de trend van patiënt naar zorgconsument in Nederland hebben mede aanleiding geven tot de ontwikkeling van een nieuw initiatief in de zorg. Het FDC zal in Almere worden gevestigd en richt zich op de groothandelfunctie (inslag, opslag, orderpicken, expeditie), een Geneesmiddel Distributie Syteem voor het op patiëntniveau verpakken op slikmoment en Central Filling voor het op patiëntniveau verpakken als onderdeel van herhaalmedicatie-cyclus.

Het Consortium beoogt met het FDC een centre of excellence te realiseren door gebruikmaking van de allernieuwste technieken. Dat gaat over geautomatiseerde verpakkingsmachines en sorteermachines, maar ook de automatisering van de zorgdienstverleningsprocessen ten behoeve van het verstrekken van geneesmiddelen. Dat betreft ook de distributie tot aan de patiënt. Het Consortium bestaat uit partijen die allen op hun expertise gebied bereid zijn deze in te brengen om de dienstverlening van het FDC te kunnen waarborgen.

De gemeente Almere heeft de Economic Development Board Almere (EDBA) opgericht. De EDBA heeft als doelstelling activiteiten te initiëren, stimuleren en faciliteren die leiden tot een toename van 100.000 banen in Almere in 2030. Het oprichten van een FDC in Almere zal leiden tot een aanzienlijke toename van banen in Almere. In het eerste jaar zal het FDC direct aan 100 mensen hoogwaardige werkgelegenheid kunnen bieden omdat het Consortium reeds enkele toezeggingen heeft van potentiële klanten (apothekers, ziekenhuizen en zorginstellingen). Het FDC zal, na de opstartfase, voor 400.000 – 500.000 patiënten haar diensten kunnen aanbieden.

Het Consortium en de EDBA zijn geruime tijd met elkaar in gesprek over de plannen van het Consortium. Het Consortium heeft haar businesscase gepresenteerd in diverse gesprekken nader toegelicht. De EDBA heeft vertrouwen in de plannen van het Consortium en is derhalve bereid het consortium verder te ondersteunen.
Het Consortium maakt op korte termijn een keuze over het pand dat zij in Almere zal betrekken en zal hierbij door EDBA worden ondersteund.

Er werd gisteren door de coalitiepartijen weer kwistig gestrooid met belastinggeld. VVD en PvdA lieten naar aanleiding van het PVV voorstel om zelf te gaan betalen voor het eten en drinken rond de Politieke Markt weten daar niet voor te voelen. Jaarlijks kost dat eet- en drinkcircus de Almeerse belastingbetaler € 115.000,–.

De PVV vindt dat raadsleden heel goed dat hapje en drankje zelf kunnen betalen maar VVD en PvdA laten zich liever de gouden lepel door de Almeerse burgers in de mond steken.

Ook konden PvdA en VVD wel instemmen met een volstrekt overbodig snoepreisje van de raad naar Hamburg in Duitsland. De PVV ziet echt niet in wat een reis naar een Noordduitse havenstad bijdraagt aan het oplossen van de Almeerse problemen. Daar komt bij dat het reisje meer dan € 31.000,– kost en ook dat is geld wat de Almeerder mag ophoesten. En zo joeg de elitaire Almeerse borrelkliek er gisteren dus luchtigjes € 146.000,– aan uw belastingcenten door heen. Het is maar dat u het weet.

’Duivesteijn en Visser bepalen wat er hier gebeurt’

Opvulling. Een afschietpop. De afgelopen week weggestuurde Almeerse wethouder Berdien Steunenberg was, zo oordelen kopstukken uit de polderstad, weliswaar ongeschikt en onhoudbaar bestuurder, haar vertrek onthult wel de werkelijke verhoudingen en krachten binnen het stadhuis. „Het is glashelder dat wethouders Adri Duivesteijn en Arno Visser de onderkoningen zijn van Almere. Zij bepalen wat er hier gebeurt”, stelt raadslid Toon van Dijk van de PVV.

„Natuurlijk was Berdien Steunenberg geen goede wethouder, maar het is publiek geheim dat het hier in Almere in feite alleen maar draait om Duivesteijn en Visser. Terwijl de stad steeds verder verslechtert en kampt met gigantische problemen, gaat vrijwel al het geld van de gemeente naar toekomstige ontwikkeling, of te wel: de portefeuille van PvdA’er Duivesteijn”, analyseert Van Dijk.

’Uitgefloten’ wethouder Berdien Steunenberg geofferd voor onderkoningen
Terwijl in de achterkamertjes van haar CDA/ChristenUnie-fractie afgelopen weekeinde werd gezocht naar een opvolger, likte de wereldberoemde fluitiste (bekend als Berdien Stenberg) in haar riante optrekje in Almere-Hout haar wonden: „Ik ben enerzijds geofferd om het college te redden, maar anderzijds vonden mannetjesputters Visser en Duivesteijn mij ook veel te lastig en mondig. Ik ben absoluut niet onder de indruk van ze. Ik heb voor volle concertzalen gestaan. Dan raak je echt niet meer van slag door zo’n amateuristische wanvertoning, zoals donderdagavond opgevoerd werd door de coalitie en de raad.”

Man en paard
’Het laatste avondmaal voor haar kruisiging’, zoals Steunenberg haar ontslag zelf noemde, duurde bovendien opvallend lang: „De wethouder werd door haar eigen coalitie op het schavot geplaatst, de strop omgehangen, maar vervolgens durfde niemand het valluik te openen”, schampert Van Dijk. „Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft zich al die tijd afzijdig gehouden, maar maakte een krampachtige indruk door te trachten de strontkar waarmee Steunenberg in haar afscheidspeech kwam, uit de openbaarheid te houden. In zo’n situatie moet je ook maar gewoon toestaan dat zij man en paard noemt.”

Hoewel het mislukte betaald parkeerbeleid in Almere Buiten formeel de genadeklap zou zijn, wisten vriend en vijand dat zij vroeg of laat zou sneuvelen: „Haar lot was in feite al bezegeld toen ze werd benoemd. Steunenberg was totaal niet capabel voor het wethouderschap. Als raadslid ontbrak het haar al aan dossierkennis en blufte ze zich door haar dossiers heen”, stelt GroenLinks-voorman Ruud Pet. „Echter, zij is ook slachtoffer geworden van haar ondankbare portefeuille. Tegen Duivesteijn en Visser, met hun Haagse bagage, heb je het als wethouder van een kleine coalitiepartij hoe dan ook zwaar.”

Pet vreest dan ook voor het lot van de opvolger van Steunenberg: „Tenzij het een ook een zwaargewicht uit Den Haag is, die het coalitieakkoord durft open te breken en bestand is tegen Duivesteijn en Visser.” PVV’er Van Dijk: „Wij hebben sterk de indruk er twee kampen zijn: Jorritsma, Visser en Duivesteijn tegen de overige coalitiegenoten.”

Bron: Telegraaf, 2 april 2012

Het jaarlijks jazz festival in Almere voor 2012 zal definitief niet plaatsvinden. Begin dit jaar is door Almere City Marketing de subsidie volledig ingetrokken. Hierdoor verviel de basis voor een voortzetting van het zelfstandig festival dat reeds meer dan 15 jaar bestaat.

Met de leiding van het Havenfestival en Almere City Marketing is in de afgelopen maanden gepoogd om het jazz festival in te passen bij het Havenfestival. Artistieke en financiële redenen zijn aanleiding geweest om in goed overleg te besluiten hieraan geen invulling te geven. Het bestuur van de stichting heeft derhalve met spijt moeten besluiten het festival voor 2012 te schrappen. Voor de jaren daarna zijn nog geen uitspraken gedaan.

De Jazz below the Sea Talent Award, die in januari jl. voor de 3e keer van start is gegaan, gaat wel door. Op 27 april vindt de finale plaats in Grand Café De Havenkom. De winnaar is een optreden beloofd op het jazz festival, hetgeen echter niet plaats vindt. In plaats daarvan wordt zal in goed overleg met omliggende steden plaats worden gezocht op andere festivals.

Oostvaarderswold
De afgeblazen plannen voor de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold dreigen steeds meer een financiële strop te worden voor Flevoland. De bestuursrechter in Zwolle bepaalde donderdag dat de provincie geen recht heeft op de 241 miljoen euro die door het Rijk beloofd zou zijn.

Bleker
Volgens Flevoland zou het 241 miljoen euro krijgen om Oostvaarderswold aan te leggen. Het Rijk bestrijdt dit en wil bovendien niet verder met het natuurgebied. Staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) hoeft hooguit 81 miljoen euro bij te dragen, maar Flevoland stak al bijna 140 miljoen euro in de voorbereidingen voor het gebied.

Nergens op papier
Omdat door het geschil niet duidelijk was of de financiering rond het Oostvaarderswold wel zou rondkomen, verwees de Raad van State de plannen voor het natuurgebied tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold bij Zeewolde begin maart al naar de prullenbak. De rechtbank in Zwolle oordeelde donderdag dat nergens op papier staat dat Flevoland 241 miljoen euro zou krijgen en verwierp daarom het beroep van de provincie.

Ministerie is tevreden
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is tevreden over de uitspraak. Een zegsman geeft aan dat de gesprekken tussen vertegenwoordigers van het departement en de provincie om uit de ontstane impasse te komen nog volop gaande zijn. Voor wat betreft de onderhandelingspositie van Flevoland na de uitspraak, maakt gedeputeerde Marc Witteman zich nog geen grote zorgen. ‘Wat ik belangrijk vind, is dat Henk Bleker heeft aangegeven dat er een nette oplossing komt. Hoewel ik me wel begin af te vragen wat die nette oplossing zal zijn.’

Met de tweede negatieve uitspraak voor de provincie Flevoland binnen 3 weken, gaat maart de boeken in als een zeer teleurstellende maand. ‘Dit is er eentje die we niet snel zullen vergeten’, aldus Witteman. ‘Opnieuw is er een rechter die bevestigt dat bestuurlijke afspraken niet veel meer waard zijn.’

Bron: BB

Vrijplaats banner

Ik denk van wel. Momenteel heeft Almere twee fora: Dichtbij.nl en Omroepflevoland.nl. Helaas bij Dichtbij is mij de toegang ontzegd en ben ik op IP-adres geblokkeerd. Ik kan er nog wel in, maar dan moet ik onder een valse naam schrijven en dat wil ik niet: ik schrijf graag onder mijn eigen naam, Peter Aggenbach. De reden van de ban is onterecht, maar discussie erover is niet mogelijk en dat komt weer omdat Dichtbij gemodereerd wordt door kinderen zonder ook maar een greintje ervaring met fora.

Ook bij Omroep Flevoland kun je niet zeggen wat je wilt. Een link in je bericht resulteert in verwijdering van je bijdrage. Ook is de kleinste op- of aanmerking omtrent Omroep Flevoland en hun activiteiten in de regio reden om je stuk te deleten. Daarnaast worden de bijdragen op de website niet gearchiveerd maar na een paar weken gedelet: dat is zonde van al je tijd. Eigenlijk zijn beide organisaties niet in staat een forum goed te onderhouden, hebben er een hekel aan en gedragen zich zeer dictatoriaal naar hun forum deelnemers. Daar word je ziek van als deelnemer. Zou het hier wel goed komen: klik de banner!

%d bloggers liken dit: