Tag Archive: EDBAOp donderdag 14 juni jongstleden heeft de Economic Development Board Almere (EDBA), vertegenwoordigd door haar voorzitter mevrouw Jorritsma, de heer Scholten (lid EDBA) en de heer Weyschedé (directeur EDBA), een intentieverklaring getekend met een aantal ondernemers voor de realisatie van een Farmaceutisch Diensten Centrum (FDC) in Almere. Deze groep ondernemers bestaat uit de heren Bos (Agile XS), Berkers (PB-groep) en haar adviseurs Nguyen (Dynatec), De Klaver (Black Box Logistics) en Veltmaat (HDMedi Europe).

De toenemende vergrijzing en daaraan gerelateerde zorgdruk, de jaarlijks oplopende kosten van de zorg en de trend van patiënt naar zorgconsument in Nederland hebben mede aanleiding geven tot de ontwikkeling van een nieuw initiatief in de zorg. Het FDC zal in Almere worden gevestigd en richt zich op de groothandelfunctie (inslag, opslag, orderpicken, expeditie), een Geneesmiddel Distributie Syteem voor het op patiëntniveau verpakken op slikmoment en Central Filling voor het op patiëntniveau verpakken als onderdeel van herhaalmedicatie-cyclus.

Het Consortium beoogt met het FDC een centre of excellence te realiseren door gebruikmaking van de allernieuwste technieken. Dat gaat over geautomatiseerde verpakkingsmachines en sorteermachines, maar ook de automatisering van de zorgdienstverleningsprocessen ten behoeve van het verstrekken van geneesmiddelen. Dat betreft ook de distributie tot aan de patiënt. Het Consortium bestaat uit partijen die allen op hun expertise gebied bereid zijn deze in te brengen om de dienstverlening van het FDC te kunnen waarborgen.

De gemeente Almere heeft de Economic Development Board Almere (EDBA) opgericht. De EDBA heeft als doelstelling activiteiten te initiëren, stimuleren en faciliteren die leiden tot een toename van 100.000 banen in Almere in 2030. Het oprichten van een FDC in Almere zal leiden tot een aanzienlijke toename van banen in Almere. In het eerste jaar zal het FDC direct aan 100 mensen hoogwaardige werkgelegenheid kunnen bieden omdat het Consortium reeds enkele toezeggingen heeft van potentiële klanten (apothekers, ziekenhuizen en zorginstellingen). Het FDC zal, na de opstartfase, voor 400.000 – 500.000 patiënten haar diensten kunnen aanbieden.

Het Consortium en de EDBA zijn geruime tijd met elkaar in gesprek over de plannen van het Consortium. Het Consortium heeft haar businesscase gepresenteerd in diverse gesprekken nader toegelicht. De EDBA heeft vertrouwen in de plannen van het Consortium en is derhalve bereid het consortium verder te ondersteunen.
Het Consortium maakt op korte termijn een keuze over het pand dat zij in Almere zal betrekken en zal hierbij door EDBA worden ondersteund.

Big data krijgt de ruimte in Almere

Met de start van het programma ‘Almere DataCapital’ sorteert Almere voor op de wereldwijde datagroei in de zorgsector. De enorme groei in ‘big data’ en de werkgelegenheidsdoelstelling van 100.000 nieuwe banen in 2030 vormen de grondslag voor dit programma van de Economic Development Board Almere.

Een wereldwijde trend is het ontstaan van ‘big data’: enorme verzamelingen gestructureerde, maar vooral ook ongestructureerde digitale gegevens, zoals hoge resolutie videobestanden en allerlei vormen van medisch (beeld)materiaal. De hoeveelheid digitale informatie verdubbelt wereldwijd elke achttien maanden.
De afgelopen vijf jaar is de hoeveelheid data bijna tien keer zo groot geworden. Een kwart hiervan komt uit de medische sector en het vraagt een andere benadering dan traditionele data.

Het programma Almere DataCapital leidt tot een ‘ecosysteem’ van mensen, energie, kennis en bedrijvigheid rondom een concentratie van duurzame datacenters voor grootschalige en moderne dataopslag, -distributie, en –verwerking voor de zorg en mogelijk andere sectoren. Binnen ziekenhuizen is de noodzaak aanwezig om de kosten van opslag en bewerking van data beheersbaar te houden. Alleen al door medische data gezamenlijk efficiënter op te slaan zijn miljoenen euro’s te besparen.

Daarnaast kan er een schat aan onderzoeksmateriaal beschikbaar komen door informatie eenvoudig maar ook volledig veilig met elkaar te delen. De beschikbare kennis die bij het opslaan van beeldmateriaal is opgedaan in de Nederlandse mediawereld is van grote waarde voor de zorgsector om nieuwe diensten te ontwikkelen en deze data voor research eenvoudig te ontsluiten.

Almere heeft een doelstelling van 100.000 nieuwe banen in 2030. De beoogde nieuwe werkgelegenheid door het programma Almere DataCapital wordt geschat op een aantal tussen de 2500 en 5000 banen. Deze komen met name uit de groei van bedrijven die diensten gaan aanbieden en afnemen, de kennisinstellingen en scholen die opleidingen verzorgen en de toeleveranciers.

Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter EDBA: “De EDBA heeft het initiatief genomen om een ecosysteem van kennis en bedrijvigheid te realiseren rondom de opslag, verwerking en bewerking van de enorme hoeveelheden data die op ons af komt. Dat doen we samen met alle betrokkenen uit de zorgsector, kennisinstellingen en de marktpartijen. Vanuit de markt is een eerste consortium van bedrijven bijeengebracht. In de zorgsector zijn we in gesprek met academische en algemene ziekenhuizen”.

De start is een aantal projecten voor het AMC, Research IT groepen en het Landelijk Borstkankeronderzoek in 2012. De verwachting is dat op korte termijn meerdere ziekenhuizen en marktpartijen zullen aansluiten. De eerste stap voor de lancering van Almere DataCapital in de zorgsector is de miniconferentie van 23 november over big data in de zorg.

http://www.almeredatacapital.nl
http://www.dutchhealthhub.nl

%d bloggers liken dit: